KVKK METNİAnasayfa

KVKK METNİ

KVKK METNİ

KVKK METNİ

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; Beytepe, 5339. Sk No:9, 06800 Çankaya/Ankara adresinde bulunana Mısıroğlu Sağlık Hizmetleri ve
  Ticaret Limited Şirketi (Mısıroğlu ADSP) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri
  Hizmet Alan Kişi/Hasta:
  Kimlik : T.C. kimlik no, pasaport no, ad soyadı
  İletişim : telefon numarası, adres, e-posta
  Müşteri işlem : hasta numarası, fatura bilgileri, ödeme planı
  Sağlık Bilgileri : kişisel sağlık bilgileri, tedavi bilgileri, alerji bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme
  sonuçları, test ve tahlil sonuçları, muayene ve reçete verileri
  Hukuki İşlem : ihtilaf halinde dava dosyasındaki bilgiler v.b., veli/vali/temsilci belgesi
  İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, çerezler
  Mekân güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları
  Hasta Yakını/Veli/Vasi/Temsilci
  Kimlik : T.C. kimlik no, ad soyadı
  İletişim : telefon numarası, adres
  Hukuki İşlem : veli/vali/temsilci belgesi
  Tedarikçi/Tedarikçi Yetkilisi veya Çalışanı
  Kimlik : T.C. kimlik no, ad soyadı, unvanı
  İletişim : telefon numarası, adres, e-posta, fatura adresi
  Mekân Güvenliği : güvenlik kamerası kayıtları
  Finans : vergi dairesi ve numarası, banka hesap bilgileri
  Web Sitesi İletişim
  İletişim : telefon numarası
  İşlem güvenliği : IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerezler
   Web sitesi iletişim sekmesinden Skype isimli iletişim programına yönlendirme yapılmakta ve
  bu program üzerinden iletişim sağlanmaktadır. KVKK m.9 kapsamında yurt dışı kaynaklı
  programlar üzerinden iletişim sağlanması yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmekte olup,
  aktarım için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.
  Ziyaretçi/Tüm Kişi Grupları
  Mekân güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları
   Video kayıt sistemi, hasta, personel ve fiziki mekân güvenliği amacıyla 7 gün ve 24 saat
  boyunca ses ve görüntü kaydı yapmaktadır. Kayıtlar, 15 gün süreyle muhafaza edilmekte, bu
  süresinin sonunda otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.
   Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimi
  bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği yetkili kişiler kayıtların gizliliğini korumayı ve
  ancak amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder. Elde edilen veriler kanunen veya
  sözleşmeyle yetkili kişi, kurumlar veya yargı organlarına aktarılabilmektedir.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Şartları
  Mısıroğlu ADSP; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile bir hakkın
  tesisi için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir.
  Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.
  Sağlık verileri ise; 6698 sayılı kanunda belirtilen sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya
  yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
  Mısıroğlu ADSP,
  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
  Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer sağlık mevzuatı,
  Yine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 193 sayılı
  Gelir Vergisi Kanunu ile diğer ilgili kanun ve ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki
  yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
  tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
  hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.
 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Yöntemi
  Toplanan kişisel verilerinizi, bize açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve
  yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet alım ve
  satım, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,
  hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin
  yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin
  yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  Yine, hastalarımız ve hasta yakınlarının, veli vasi ve temsilcilerinin bilgileri; kamu sağlığının
  korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, hasta kayıtlarının tutulması, sağlık
  bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, kliniğimizin iç
  işleyiş ve yönetiminin sağlanması, randevu kaydı oluşturma ve işlemlerinin takibi ile iletişim
  faaliyetlerinin sağlanması, sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması,
  kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, talep ve şikayetlerin takibi,
  ilaç, tıbbi cihaz ve diğer ürünlerin tedarik ve temini, bilgilendirme, tanıtım ve sağlık hizmetlerini
  geliştirme amacıyla analiz işlemlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme dahilinde işlenecektir.
  Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak web sitesi, CCTV, telefon, fiziksel, sözlü,
  görsel, yazılı ya da elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında
  toplanmaktadır.
 5. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı
  Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;
   T.C. Sağlık Bakanlığı ile bağlı birimleri ve SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve
  kuruluşlarıyla,
   Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre yazılım programları ile,
   Kredi/Banka kartı ile ödeme halinde banka ve finans kuruluşları ile,
   Web sitesi iletişim ekranları aracılığıyla paylaşılan veriler hizmet alınan şirketleri ile,
   Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir ve avukatlarla,
   Polikliniğimizin kullandığı bulut, iletişim ve veri tabanları aracılığıyla hizmet alınan yazılım ve
  teknoloji şirketleriyle,
   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarıyla, paylaşılabilemektedir.
 6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
  Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç
  konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.
  KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz,
  işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için
  zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca
  imha edilecektir.
 7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;
   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
  talep etme haklarına sahiptir.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi
  Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.
  Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
  sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret
  talep edilebilecektir.
  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden
  (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.